نمونه سوالات نهایی پایه دهم انسانی

اقتصاد

فصل اول اقتصاد

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل دوم اقتصاد 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل سوم اقتصاد 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل چهارم اقتصاد 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

تاریخ

فصل اول تاریخ

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل دوم تاریخ 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل سوم تاریخ 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

دینی

درس اول دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس سوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس چهارم دینی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس پنجم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس ششم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هفتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هشتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس نهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس یازدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوازدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس سیزدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس چهاردهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی