نمونه سوالات نهایی پایه دوازدهم تجربی

ریاضی

فصل اول ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل دوم ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل سوم ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل چهارم ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل پنجم ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل ششم ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل هفتم ریاضی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

دینی

درس اول دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس سوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس چهارم دینی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس پنجم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس ششم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هفتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هشتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس نهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی