نمونه سوالات نهایی پایه یازدهم انسانی

جامعه شناسی

فصل اول جامعه شناسی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل دوم جامعه شناسی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل سوم جامعه شناسی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل چهارم جامعه شناسی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فلسفه

فصل اول فلسفه

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل دوم فلسفه 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل سوم فلسفه 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

دینی

درس اول دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس سوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس چهارم دینی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس پنجم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس ششم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هفتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هشتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس نهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس یازدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوازدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس سیزدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس چهاردهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس پونزدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس شونزدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هفدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هجدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی