نمونه سوالات نهایی پایه یازدهم تجربی

فیزیک

فصل اول فیزیک 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل دوم فیزیک 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

فصل سوم فیزیک 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

دینی

درس اول دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس سوم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس چهارم دینی 

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس پنجم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس ششم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هفتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس هشتم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس نهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس یازدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی

درس دوازدهم دینی

10 سوال + پاسخ کاملا تشریحی